Misja Spółki
Naszą misją jest produkcja i dostarczanie wyrobów spełniających potrzeby i oczekiwania naszych Klientów. Zadowolony i usatysfakcjonowany Klient jest kluczową wartością w strategii Firmy oraz gwarancją jej rozwoju i osiągania sukcesów. Tworzymy dobre środowisko pracy w którym nasi pracownicy stanowią najważniejszy zasób Spółki, utożsamiają się z nią i uczestniczą w ciągłym doskonaleniu Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Żywności.
.
Polityka jakości
W naszej Spółce powstało jedno z najlepiej wyposażonych laboratoriów w Polsce, umożliwiające przeprowadzanie dogłębnych analiz parametrów jakościowych zarówno pszenicy jak i mąki.
Wszystkie inwestycje, komplementarne względem siebie, stanowiły ciąg technologiczny dający gwarancję produkcji o najwyższych wymaganiach jakościowych. Rezultatem implementacji nowoczesnej techniki i technologii i doskonałego produktu są wyróżnienia mąki pszennej na Międzynarodowych Targach Zdrowego Życia i Żywności ECOLIFE. Efektem tak rygorystycznego pod względem jakości procesu technologicznego było uzyskanie Znaku Jakości Q na mąkę tortową, przyznawanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji już w 1999 roku i utrzymywanie znaku w kolejnych latach. Znak ten otrzymała także mąka Królowa Kuchni.
Ostatnim potwierdzeniem permanentnego utrzymywania reżimu jakościowego było uzyskanie Certyfikatu Systemu Jakości ISO (już w 2000 roku). W roku 2003 wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością obejmujący ISO (w oparciu o EN ISO 9001:2000) oraz HACCP (w oparciu o Codex Alimentarius). W wyniku dalszej intensywnej pracy całego zespołu PZZ- towskiego wypracowano możliwość posiadania prestiżowego Certyfikatu IFS, który Spółka otrzymała w lutym 2010 roku.
 
Zarząd Naszej Spółki
mgr Lucyna Jędrzejczyk
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Szanowni Państwo,
Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. od kilkunastu lat osiągają relatywnie bardzo dobre wyniki finansowe.
Ten sukces należy przypisać wszystkim pracownikom naszego Przedsiębiorstwa, całemu Zespołowi i każdemu Pracownikowi z osobna.
Głównym źródłem osiągnięć są wysokie kwalifikacje merytoryczne Załogi , zalety moralne, a także wysoka kultura osobista każdej osoby.
Ukształtowanie takiego Zespołu Ludzkiego w ciągu kilkunastu lat stanowi z jednej strony o sukcesie w minionych latach, a z drugiej co ważniejsze daje możliwości w ujęciu prospektywnym.
Jeśli zatem będziemy mieć świadomość , że w każdym systemie gospodarczym ,
w każdej organizacji , w każdym przedsiębiorstwie ( spółce) największą wartością jest Człowiek to uzyskanie bardzo dobrych wyników finansowych w kontekście rozwoju gospodarczego jest oczywiste.
Niech zatem rozwój Kadry naszego Przedsiębiorstwa będzie przesłaniem dla nas wszystkich , ale przede wszystkim dla władz Spółki , która podejmuje decyzje o Jej przyszłości.

Z poważaniem
Lucyna Jędrzejczyk
Życiorys
Lucyna Jędrzejczyk
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny Polskich Zakładów Zbożowych Spółka Akcyjna w Krakowie
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kierunek Organizacji i Zarządzania, 2-go lipca 2001 roku odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (Mon. P. Nr 39\ 2001).
W lipcu 2010 roku uzyskuje wyróżnienie za wkład w dynamiczny rozwój Spółki PZZ w Krakowie S.A. w IV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2009,
We wrześniu 2010 roku zdobywa po raz drugi ( pierwszy raz w 2002 roku) II miejsce w woj. małopolskim w Konkursie " Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej " , organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.
Pełnione funkcje
 • Dyrektor Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego PZZ w Krakowie (30.06.1992 r. – 02.04.1995 r.),
 • Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Polskich Zakładów Zbożowych "PZZ" S.A. w Krakowie (od 03.04.1995r i nadal);
 • Likwidator Zakładów Przemysłu Cukierniczego "WAWEL" w Krakowie (likwidacja w celu prywatyzacji - 1992);
 • Przewodnicząca Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDOSTAL-1 S.A. w Krakowie jako przedstawiciel Skarbu Państwa (1994 - 2002);
 • Członek Rady Nadzorczej - Reprezentant Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDOSTAL-1 S.A. w Krakowie (2002 - 2003);
 • Członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie na okres kadencji w latach 1996 - 1999;
 • Vice-Prezes Rady Nadzorczej Polskich Zakładów Zbożowych Spółka z o.o. w Warszawie;
 • Członek Krajowej Rady Przetwórstwa Zbóż w Warszawie;
 • Członek Zarządu Związku Pracodawców Branży Zbożowo-Młynarskiej w Warszawie;
 • Członek Zespołu Krajowych Ekspertów Rolnych - ciało doradcze Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sytuacjach kryzysowych (od marca 2000 r.);
 • Przewodnicząca Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "PRODREW" Sp. z o. o. w Bieczu, później w Likwidacji ,Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki z o. o. BieczDrew w Bieczu ( od grudnia 2001 – września 2006);
 • Vice – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Zbożowo- Młynarskiego "PZZ" w Bolesławcu S.A. (2003- 2005);
 • Przewodnicząca Rady Nadzorczej PRIMA-TOUR Spółki z o.o. w Zawoi (VII 2004 – VI 2007);
 • Członek Rady Programowej Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie od 2007 roku.
 • Przewodnicząca Rady Programowej Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie od 2008 r. do 31.12.2013 .
Najważniejsze ukończone kursy
 1. Kurs dla kandydatów na głównych księgowych organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (od 14.10.1988 r. - do 18.10.1989 r.) ukończony z wynikiem bardzo dobrym.
 2. Kurs z zakresu BHP dla dyrektorów przedsiębiorstw nadzorowanych przez Wojewodę Krakowskiego zorganizowany przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie ukończony 24.05.1991 r.
 3. Kurs dla Dyplomowanych Biegłych Księgowych I stopnia (część ogólna) od 1.10.1989 r. do 25.06.1990 r. 4. Kurs dla Dyplomowanych Biegłych Księgowych II stopnia (specjalizacja: Przemysł) od 1.09.1990 r. do 30.04.1991 r.
 4. Kurs SYNDYKA I NADZORCY SĄDOWEGO (czerwiec 1993).
 5. Uzyskanie uprawnień likwidatora przedsiębiorstw po zdaniu egzaminu państwowego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Przekształceń Własnościowych (1992 r.).
 6. Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa zakończony egzaminem z wynikiem bardzo dobrym przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Przekształceń Własnościowych (1994 r.).
 7. Kurs "Nowoczesne Metody Zarządzania Przedsiębiorstwem" organizowany przez firmę Ernst and Young we współpracy British Know How Fund (maj-październik 1999) w tym:
  • Total Quality Management
  • Rachunkowość Zarządcza
  • Strategiczne Zarządzanie Finansami
  • Systemy Informacyjne Przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie marketingiem - znana marka, lojalni klienci, większa sprzedaż
  • Zarządzanie zmianami - lepsza organizacja, wyższa efektywność, niższe koszty
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi - jak zbudować efektywny zespół
  • Zarządzanie strategiczna - jak wygrywać bitwy, jak wygrać wojnę
 8. Rola Prezesa Zarządu w zarządzaniu zgodnym z systemem jakości i w procesie certyfikacji przedsiębiorstwa - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - Członek Rzeczywisty European Organization for Quality (EOQ) - listopad 1999.
 9. Kurs dla Kandydatów na Doradców Podatkowych oraz Osób Usługowo Prowadzących Księgi Rachunkowe (2002\2003).
 10. Uzyskanie Zertifikat Deutsch w Oesterreich Institut w Krakowie (2003).
Ważniejsze umiejętnosci jako egzemplifikacja wiedzy , doświadczenia i wieloletniej praktyki zawodowej (przede wszystkim w branży młynarskiej, ale nie tylko):
 • znajomość standardów gospodarki rynkowej we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy,
 • umiejętność kierowania dużymi zespołami ludzkimi,
 • prowadzenia dużych inwestycji bez generalnego wykonawcy (zrealizowane dwie wielomilionowe (PLN) inwestycje rzeczowe z kontrahentami ze Szwajcarii, Niemiec, Włoch)
 • prowadzenia z sukcesem przedsiębiorstwa produkcyjnego w okresie transformacji systemu gospodarczego Polski.
 • sporządzania sprawozdań finansowych miesięcznych oraz rocznych (m. in. bilansów) przedsiębiorstwa o złożonej strukturze organizacyjnej (firma wielozakładowa - holding, grupa kapitałowa).
 • wykonywania analiz pozycji finansowej i ekonomicznej firmy zgodnych ze standardami gospodarek zachodnich.
 • dokonywania oceny projektów inwestycyjnych (feasibility studies), standingu firmy itp.
 • Samodzielnego wykonywania konstrukcji programów rozwoju (biznes planów), restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw - spółek akcyjnych, spółek z o.o.
 • znajomość języka niemieckiego to dodatkowy atrybut ułatwiający zarządzanie przedsiębiorstwem w Unii Europejskiej
 
Certyfikaty
Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy
Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” w Krakowie spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Ładna 27 A, 31-444 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000092108, NIP: 675-000-00-59, REGON 350802866 oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy - w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U., z 2022 r. poz. 2414.)
Mąki piekarnicze
Naszym priorytetem jest wytwarzanie produktów spełniających najwyższe standardy jakościowe w oparciu o uzyskane certyfikaty.
Klientom oferujemy wysokiej jakości mąki pszenne piekarnicze, wytwarzane ze specjalnie wyselekcjonowanej pszenicy, charakteryzującej się najlepszymi parametrami. Nasza solidność i terminowość dostaw jest powszechnie znana na rynku.

Produkujemy następujące typy mąki pszennej:
typ 450, 480, 500, 550, 650, 750, 850, 1050.

W naszej ofercie znajdują się także:
- mąki pszenne z pełnego przemiału typ 1850 oraz 2000,
- mąki żytnie typ 580,720,1400,2000.

W zależności od wymagań Naszych Odbiorców, mąkę pakujemy w worki 25 lub 50 kg.
Mąkę także możemy dostarczyć na paletach bądź luzem transportem specjalistycznym.
Tradycje młynarskie naszej Firmy sięgają lat przedwojennych, niemniej jednak dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa rozpoczął się wraz z utworzeniem Spółki Akcyjnej.
W wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych 3 kwietnia 1995 roku na bazie Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego powstały Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” w Krakowie S.A.. Rozpoczęła się nowa era funkcjonowania Firmy, która trwa po dzień dzisiejszy.
W latach 1996 oraz 2007 powstały dwie nowoczesne linie produkcyjne o wydajności przemiałowej odpowiednio 300 i 200 ton na dobę. W obu przypadkach zainstalowano urządzenia niemieckiej firmy Bühler. Wybudowaliśmy zbiorniki do przechowywania zboża. Ustawicznie inwestujemy w nowoczesne maszyny i urządzenia.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,


Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z uwagi, iż na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach, w trosce o Twoją prywatność zmieniliśmy naszą „Politykę prywatności”. Pełny zakres informacji na ten temat znajdziesz tym poniższym linkiem.

Zobacz więcej
Zatwierdź Politykę prywatności i przejdź do strony