Inspektor Ochrony Danych Osobowych w PZZ w Krakowie S.A.
Aleksandra BaranowskaKlauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Polskie Zakłady Zbożowe S.A w Krakowie ul. Ładna 25, 31- 444 Kraków, telefon: 12 411 41 36
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Aleksandrę Baranowską, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: a.baranowska@ewartbhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji zadań wynikających z umowy spółki zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą:
  • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz administratora
  • operatorzy pocztowi i kurierzy,
  • banki w zakresie realizacji płatności,
  • podmioty świadczące na rzecz administratora usługi niezbędne do wykonania umowy,
  • organy i instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 10. Podanie danych osobowych wymaganych przez Spółkę w celu zawarcia i wykonania umowy jest obowiązkowe, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,


Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z uwagi, iż na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach, w trosce o Twoją prywatność zmieniliśmy naszą „Politykę prywatności”. Pełny zakres informacji na ten temat znajdziesz tym poniższym linkiem.

Zobacz więcej
Zatwierdź Politykę prywatności i przejdź do strony