Kodeks Dobrych Praktyk CSR Dostawców
 • Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” w Krakowie S.A., zwane dalej „Spółką” są jednymi z największych zakładów przemysłu zbożowo-młynarskiego w Polsce.
 • Odpowiedzialność społeczna jest ważnym elementem strategii działania Spółki.
 • Działalność biznesowa Spółki jest prowadzona przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych, w oparciu o system wartości polegający na odpowiedzialności, przestrzeganiu najwyższych standardów i reguł uczciwego prowadzenia biznesu.
 • Od Dostawców oczekuje się przestrzegania standardów i zasad, które Spółka sama stosuje w działalności biznesowej.
 • „Kodeks Dobrych Praktyk CSR Dostawców” jest zbiorem zasad zarówno dla Spółki, jak i dla wszystkich jej Dostawców, a prowadzenie działalności zgodnie z niniejszym Kodeksem oraz promowanie jego wartości, jest istotnym kryterium kwalifikacji i oceny potencjalnych Dostawców.
Zobowiązania Spółki wobec Dostawców w zakresie ochrony środowiska
Spółka uwzględnia prawa i potrzeby otoczenia oraz dąży do wdrażania rozwiązań zapewniających wsparcie zarządzania wpływem na środowisko naturalne. Stara się ograniczyć negatywne następstwa swojej działalności w środowisku naturalnym przez wdrażanie proekologicznych inicjatyw, angażowanie pracowników w działania na rzecz ochrony środowiska. Spółka dąży do postępowania pro-środowiskowego np. w zakresie sprzątania oraz zalesiania, znajdującej się w sąsiedztwie Puszczy Niepołomickiej i innych zasobów leśnych , ograniczania zużycia surowców i zasobów naturalnych, w tym wody i do racjonalnego nimi zarządzania. Spółka dąży do ciągłego zmniejszania zużycia papieru, odpowiedzialnej gospodarki odpadami czy poprawy bilansu energetycznego, a także w tym użytkowanych nieruchomości.
Oczekiwania Spółki wobec Dostawców w zakresie ochrony środowiska
Spółka pozostaje w przekonaniu, że każdy z Dostawców przestrzega tych samych zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego i oczekuje, że Dostawca:
 • dąży do zmniejszania ilości produkowanych odpadów, segreguje te już wytworzone i przekazuje je do przedsiębiorstw recyklingowych, wpływając tym samym na wykorzystanie surowców wtórnych,
 • właściwie utylizuje odpady niebezpieczne, minimalizuje emisję gazów cieplarnianych, spalin i pyłów,
 • dostarcza pszenicę pochodzącą wyłącznie z terenów wolnych od wylesiania,
 • mądrze gospodaruje swoją flotą samochodów, wybierając pojazdy o mniejszej pojemności, zużyciu paliwa i tym samym emisyjności,
 • zmniejsza zużycie wody oraz przeciwdziała jej zanieczyszczeniu, aktywnie podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska, promuje takie zachowania u swoich pracowników i kontrahentów.
Zobowiązania Spółki wobec Dostawców w zakresie standardów społecznych
Spółka prowadzi działalność biznesową z zachowaniem poszanowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wszelkich zasad bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia oraz respektowania praw człowieka. Cel ten Spółka realizuje poprzez przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych takich jak: Kodeks pracy, Instrukcje Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Kodeks Etyki, Politykę Przeciwdziałania Korupcji i Łapówkarstwu, Politykę Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi, Kodeks Postępowania Corporate Compliance. Oczekiwania Spółki wobec Dostawców w zakresie standardów społecznych Spółka chce mieć również wpływ na kształtowanie postaw swoich Dostawców w tym zakresie. Dlatego oczekuje, że Dostawcy respektują oraz będą respektować prawa człowieka i prawa pracownicze oraz będą przeciwdziałać dyskryminacji w ramach prowadzonej działalności, i oczekuje, że Dostawca:
 • zapewnia poszanowanie praw człowieka w swojej działalności i stanowczo odrzuca możliwość zatrudniania dzieci i przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących zakazu pracy dzieci,
 • nie toleruje jakichkolwiek form pracy niewolniczej i przymusowej,
 • przestrzega przepisów prawa, działa w sposób uczciwy i przeciwdziała wszelkim formom korupcji w swojej działalności,
 • respektuje prawa pracownicze oraz zapewnia bezpieczeństwo i odpowiednie warunki pracy swoim pracownikom,
 • zapewnia równe traktowanie w miejscu pracy i nie stosuje żadnych praktyk dyskryminujących ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność czy przynależność rasową,
 • w sposób odpowiedzialny zarządza pracownikami oraz miejscem pracy (np. zapewniając rozwój kompetencji pracowników, dbałość o równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym pracowników) i określa swoje cele w tym zakresie.
Zobowiązania Spółki wobec Dostawców w zakresie standardów etycznych
Spółka swoją działalność prowadzi w oparciu o obowiązujące regulacje prawne oraz wewnętrzne uregulowania, które zapewniają najwyższe standardy jakości produkcji, kontaktów międzyludzkich i uczciwości w prowadzeniu biznesu. Wartości, które obowiązują w Spółce pozwalają na stałe podnoszenie standardów prowadzonej działalności i mają na celu wspieranie strategicznej wizji rozwoju Spółki Oczekiwania Spółki wobec Dostawców w zakresie standardów etycznych Spółka chce mieć również wpływ na kształtowanie postaw swoich Dostawców w tym zakresie. Dlatego oczekuje, że Dostawcy respektują oraz będą respektować zasady etyczne obowiązujące w Spółce i oczekuje, że Dostawca:
 • stosuje najwyższe standardy biznesowe w zakresie zasad uczciwej i wolnej konkurencji oraz rzetelności i wiarygodności w komunikacji z klientem,
 • przeciwdziała korupcji i konfliktowi interesów między innymi poprzez bezwzględny zakaz przekazywania lub oferowania komukolwiek nienależnych korzyści w zamian za określone działanie, zaniechanie,
 • chroni i nie ujawniania poufnych informacji uzyskanych w toku współpracy,
 • unika i zapobiega sytuacji sprzyjającej powstaniu konfliktu interesów w procesie ubiegania się o współpracę ze Spółką,
 • dba o to, by jego pracownicy stale doskonalili się w zakresie obowiązujących standardów etycznych w działalności biznesowej oraz przepisów prawa normujących zasady postępowania ujęte w niniejszym kodeksie.
Podłęże, dnia 26.04.2022 r.
()Kodeks dobrych praktyk CSR dostawców - do pobrania ()

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,


Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z uwagi, iż na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach, w trosce o Twoją prywatność zmieniliśmy naszą „Politykę prywatności”. Pełny zakres informacji na ten temat znajdziesz tym poniższym linkiem.

Zobacz więcej
Zatwierdź Politykę prywatności i przejdź do strony